logo omedia

medialogy.nl

Powered by: MARC ALBERT MULTiMEDIA 

KvK: 70911754

Algemene Voorwaarden

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Aw: Auteurswet 1912 Foto/Videografisch werk, fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld.

Artiest: Fotograaf, Video-Director, Cinematographer, Editor: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1-12 en 13 Aw.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD, Hardeschijf of memory stick.

Toepassing Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Artiest en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beeindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

1. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Op de offerte staan de afspraken van de te leveren werkzaamheden, de vergoeding en het doel waar het beeldmateriaal voor gebruikt word vermeldt. Werkzaamheden die afwijken van de offerte worden op uurtarief achteraf gecalculeerd. Wanneer het beeldmateriaal anders wordt ingezet dan vooraf is afgesproken zal hierover berichtgeving moeten plaatsvinden aan de Artiest.

 

2. Opdracht

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Artiest zich met de Wederpartij verbindt om Fotografische en/of Videowerken te maken en/of te leveren.

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Artiest.

Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Artiest aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden.

De Artiest heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de wordt bevonden Artiest slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij akkoord wordt gevonden.

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Artiest recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

 

3. Controle

Controle op tikfouten, prijsvermeldingen en kleurproeven is taak en verantwoordelijkheid van de wederpartij. Na controle is de Artiest niet meer verantwoordelijk voor fouten in drukwerk of online publicaties.

 

4. Levering

Beeldmateriaal wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders vooraf is afgesproken.

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 

5. Factuur en betaling

Na het aanleveren van het beeldmateriaal zal de factuur per post of per e-mail worden verzonden. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Tenzij anders op de offerte is afgesproken.

De Wederpartij zal de factuur op onjuistheden controleren. lndien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Artiest heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

De Wederpartij verricht de aan de Artiest verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Artiest heeft verstrekt.

lndien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

 

6. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische en/of Video werken schriftelijk aan de Artiest te worden medegedeeld.

De Artiest heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

7. Bezit/Eigendom/Beelddragers

lndien Fotografische en/of Video werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan.

Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Artiest.

lndien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Artiest zorg te dragen.

Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Artiest.

 

8. Internet

In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 1500 bij 1500 pixels en het Videowerk als standaard op 1080×1920 [Full HD] word afgeleverd tenzij het betreffende video project bewust op 4K of meer megapixels was geschoten.

 

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische en/of Video werken berust ten alle tijden bij de Artiest.

De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de offerte. De Wederpartij mag de beelden vrij gebruiken voor eigen commerciele doeleinden, exact zoals overeengekomen op de offerte.

Het doorgeven van de beelden voor commercieel gebruik van derden is strikt verboden. Hiervoor zal in alle gevallen toestemming aan de Artiest worden gevraagd.

De Artiest behoudt het recht de beelden te gebruiken voor eigen promotie doeleinden.

 

10. Aansprakelijkheid Artiest

De Artiest is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Artiest of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

11. Faillissement/surseance

Zowel de Artiest als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beeindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Artiest het recht de verstrekte licentie te beeindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 

12. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de Artiest en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.